Bestuurlijke zaken

Beste leden van de VvBL,

 

Vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus hebben we tweemaal de geplande jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moeten annuleren. Ronduit vervelend, maar er zat niets anders op. Ondertussen gaat de tijd echter wel door en vindt het bestuur het belangrijk om enkele zaken met onze leden af te stemmen. In deze nieuwsbrief vragen we daar aandacht voor. Geeft hetgeen u in onze nieuwsbrief leest aanleiding voor uw reactie, mail ons dan vooral!

 

We hebben er uit praktische overwegingen voor gekozen om deze bestuurlijke aangelegenheden per mail nieuwsbrief aan u voor te leggen. Inmiddels werkt een groot deel van ons weer thuis of in zeer kleine bezetting en heeft u waarschijnlijk de ene na de andere Teams of Zoom videovergadering. Daar willen we voor nu geen schepje bovenop doen. Wellicht wordt dat op een later moment anders, maar op dit moment houden we het bij deze nieuwsbrief.

 

Notulen ALV 2019

Het is alweer even geleden, maar toch willen we u de notulen van de op 27 maart 2019 gehouden algemene ledenvergadering niet onthouden. U kunt de notulen raadplegen onderaan deze pagina (onder Downloads). Heeft u opmerkingen over deze notulen, dan vragen we u deze uiterlijk op 15 oktober 2020 per mail aan ons te sturen.

 

Bestuurswissel

In de agenda van de voorgenomen ALV heeft u waarschijnlijk al kunnen lezen dat Roelof de Wolde en Pieter Alberda na twee bestuursperioden afscheid nemen als bestuurslid. Beide heren hebben zich de afgelopen zes jaren volop ingezet voor onze vereniging en daar zijn we ze zeer dankbaar voor! Pieter heeft de financiële zaken altijd perfect op orde en Roelof zorgt ervoor dat elke activiteit organisatorisch tiptop in orde is.

 

Het bestuur heeft in Lars Frankema (Frankema Vastgoed) en Eize Speerstra (Speerstra Feed Ingredients) twee veelbelovende opvolgers gevonden. Inmiddels lopen deze twee heren informeel al een poosje mee met het bestuur en staan zij in de startblokken om daadwerkelijk als bestuurslid aande slag te gaan. Lars Frankema is kandidaat voor de bestuursfunctie penningmeester. Eize Speerstra zal de bestuurstaken rondom de activiteitenorganisatie en mailbeheer op zich nemen.

 

Voor de bestuursleden Jos Jellesma, Durk Haarsma en Agnes Daan geldt dat hun eerstebestuursperiode van drie jaren erop zit. Zij stellen zich herkiesbaar voor een tweedebestuursperiode.

 

Het bestuur stelt u – de leden van de VvBL – voor om als bestuurslid te benoemen:

- Jos Jellesma, voorzitter (2e bestuursperiode);

- Durk Haarsma, algemeen bestuurslid (2e bestuursperiode);

- Agnes Daan, algemeen bestuurslid (2e bestuursperiode);

- Lars Frankema, penningmeester (1e bestuursperiode);

- Eize Speerstra, algemeen bestuurslid (1e bestuursperiode).

 

Kunt u zich niet vinden in deze benoeming, dan vragen we u dit uiterlijk op 15 oktober 2020 per e-mail aan ons kenbaar te maken. In geval van tegenstemmers zullen we alsnog een (digitale) algemene ledenvergadering organiseren om de bestuursverkiezing aan de ALV voor te leggen. In geval er geen tegenstemmen zijn ontvangen op 15 oktober 2020, gaan we ervan uit dat de leden zich kunnen vinden in dit voorstel en dat dit wordt geacht te zijn aangenomen. Op het eerst mogelijke moment dat we weer een algemene ledenvergadering kunnen organiseren, vragen wij de ALV de benoeming te bekrachtigen.

 

Contributie 2020 en overige financiële zaken

Nu het er toch steeds meer op lijkt dat we in het jaar 2020 zeer minimaal tot geen activiteiten voor u kunnen organiseren, hebben we als bestuur besloten om de contributie voor 2020 niet te incasseren. Onze penningmeester Pieter Alberda en zijn opvolger Lars Frankema hebben de financiële zaken van onze vereniging uitstekend op orde. De kascommissie heeft over het boekjaar 2019 reeds een controle uitgevoerd en had ons in de ALV willen laten weten dat de controle geen bijzonderheden heeft opgeleverd. Op verzoek is het financieel jaarverslag (exploitatieoverzicht) in te zien bij de penningmeester. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Pieter Alberda of Lars Frankema. Wilt u daar gebruik van maken, stuur dan een mail aan info@vvbl.nl.

 

Het bestuur stelt voor om de afscheidnemende penningmeester Pieter Alberda decharge te verlenen. Kunt u zich niet vinden in dit voorstel, dan kunt u dit tot 15 oktober 2020 per mail aan ons kenbaar maken. In de eerstvolgende ALV zullen we u vragen de decharge te bekrachtigen.

 

Tot slot

We realiseren ons dat deze wijze van 'vergaderen' niet geheel is volgens de letter van de statuten.Toch hebben we beoogd daar zoveel als mogelijk bij aan te sluiten. We hopen van harte dat we snel weer bij elkaar kunnen komen om de hiervoor genoemde besluiten door de ALV te laten bekrachtigen. Heeft u vragen aan het bestuur of wilt u anderszins iets aan ons kwijt? Schroom niet en mail ons. Dat kan door uw mail te sturen aan info@vvbl.nl

 

Nogmaals benadrukken we hoe vervelend we het vinden dat we al een zo lange tijd als VvBL geen activiteiten hebben kunnen organiseren. Maar er zijn belangrijkere zaken en dat is uw en onze gezondheid en vooral ook die van de meer kwetsbaren om ons heen. Daarom zetten we de komende tijd nog maar even onze schouders eronder. Samen kunnen we er hopelijk voor zorgen dat Corona op enig moment niet meer onze levens beheerst.

 

Tot snel ziens!

 

Hartelijke groeten,

 

Het bestuur van de VvBL

info@vvbl.nl

 

 

Downloads

Notulen ALV 27 maart 2019